Hit enter to searchOverlay or ESC to close

Lost in silence

‘Lost In Silence’ is an unfinished Album by Sajad Sepehri.


 • Lyrics
  م
  م
  وقتی تمام واژه ها مردند، شاعر می شوم
  وقتی تمام راه ها مسدود، عابر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی که سگ سانان مسلمانند، کافر می شوم
  وقتی زمین و آسمان کفرند، شاکر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی که آب از آسیا افتاد، طغیان می کنم
  وقتی توقف کرد مرکب ها، مسافر می شوم
  وقتی که آب از آسیا افتاد، طغیان می کنم
  وقتی توقف کرد مرکب ها، مسافر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی شاعر می شوم
  وقتی عابر می شوم
  وقتی کافر می شوم
  وقتی شاکر می شوم
  وقتی طغیان می کنم
  وقتی مسافر می شوم
  وقتی کافر می شوم
  وقتی شاکر می شوم
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  وقتی…
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Sajad Sepehri
  Whereas lyrics © Self Published Through Distrokid
 • Lyrics
  شب، تکه ای از وجود ما را زد و برد
  پایان خوش ترانه ها را زد و برد
  با نام طبیب زخم ها آمده بود
  خندید به درد ما، دوا را زد و برد
  صدا را زد و برد
  شب تکه ای از وجود ما را زد و برد
  پایان خوش ترانه ها را زد و برد
  با نام طبیب زخم ها آمده بود
  خندید به درد ما، دوا را زد و برد
  صدا را زد و برد
  سال از پی سال، شورِ شورش را كُشت
  از هر كه ز پا نشست، پا را زد و برد
  آزادی و عشق، تازه وارد بودند
  چندی نگذشته، هر دو تا را زد و برد
  صدا را زد و برد
  با نام خدا گرفت نان را ز دهان
  از سفره مسلمین خدا را زد و برد
  شد بر سر دار هر که فریاد کشید
  وز هر که دمی نزد
  صدا را زد و برد
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Sajad Sepehri
 • Music: Sajad Sepehri

  Lyrics: Alborz Jafari

  بازنده یعنی گیج و گنگ و منگ باشی
  مثل غروب جمعه ها دلتنگ باشی
  بازنده یعنی تو نخواهی و بگویند
  بازنده یعنی تو نخواهی (هی) بگویند
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  ها… آ… آ
  هی… ا… ا
  فرقی به حال تو ندارد هر دو مفت است
  اینجا اگر گنجشک یا که سنگ باشی
  چون آخرین برگی که دل بسته به پاییز
  باید تمام فصل را آونگ باشی
  بازنده یعنی در غریب آباد عالم
  هر لحظه درگیر صدای زنگ باشی
  او رفته باشد، خالی این خانه را تو
  هر روز و هر شب با خودت در جنگ باشی
  بازنده یعنی تو نخواهی و بگویند
  بازنده یعنی تو نخواهی (هی) بگویند
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  با این جماعت سعی کن همرنگ باشی
  هی… ا… ا
  هی… ا… ا
  Source: Musixmatch
  Songwriters: Alborz Jaafari
  Loser lyrics © Self Published Through Distrokid